Zatěžovací zkouška na trase Nový Bor – Svor

Kolegové z EUROVA CS intenzivně pracují na zkapacitnění silnice I/9 v peážním úseku se silnicí I/13 mezi obcemi Nový Bor a Svor. 20. září zde na jednom z mostů proběhla zatěžovací zkouška.

Zkoušku, během níž projelo po mostě v km 2,100 šest kamionů plně naložených kamenivem, dozorovali odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT v Praze.

Smyslem celého projektu je rozšíření komunikace tak, aby místem bylo možné vést dopravu v režimu 2+2 jízdní pruhy. Součástí prací je rekonstrukce jednoho mostu a výstavba dvou mostů nových. Vystavěny budou dvě opěrné zdi, provedeny budou přeložky inženýrských sítí a vzniknou obslužné cesty pro Lesy ČR a obec Svor, které budou nově mimoúrovňové.

V celé více jak 3 km dlouhé trase bude ve středním dělícím páse vybudováno odvodnění komunikace se čtyřmi retenčními nádržemi. Zásadní je úprava stávající T-křižovatky v obci Svor, která bude přeměněna na okružní. 

Celý úsek se dočká oplocení, aby bylo zamezeno vniku zvěře na komunikaci. Nachází se totiž v lesním porostu a často zde dochází k dopravním nehodám. Práce probíhají do konce roku 2024 za omezeného provozu na stávající komunikaci po etapách.

Základní informace:

Název stavby: I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS, SaM a Integra stavby
Doba výstavby: 08/2022 – 11/2024