Dodavatelské faktury

Elektronické a papírové faktury musejí obsahovat oproti zákonným požadavkům i informace o čísle MUCODE. Číslo MUCODE slouží pro identifikaci konkrétní společnosti Skupiny VINCI Construction CS. Toto číslo MUCODE je obsaženo ve fakturační adrese každé objednávky, pokud objednávací společnost má číslo MUCODE přiděleno. Číslo MUCODE pak musí být uvedeno na faktuře.

Papírové faktury obsahující číslo MUCODE nejsou zasílány na adresu společností, ale na adresu příslušných PO BOXů.

 1. Faktury zasílány v elektronické podobě emailem

  • Faktura musí být ve formátu PDF
  • Faktura musí být zaslána na příslušný email
  • V předmětu emailu se musí vyskytnout některé ze slov: faktura, faktury, fakturace, fakturováno, fakturujeme, přefakturace, prefakturace, invoice, facture, rechnung, dobropis, vyúčtování, vyuctovani, fakturácie
  • Akceptovaný formát faktury je pouze nekomprimované PDF s nebo bez elektronického podpisu
  • Jeden email může obsahovat vždy pouze jednu fakturu
  • Je-li v jednom souboru faktura i příloha, faktura musí být umístěna vždy na první straně souboru
  • Jeden email může obsahovat maximálně 2 soubory (faktura + přílohy). Pokud email obsahuje dva soubory, musí být v názvu souboru s fakturou uvedeno Faktura
  • Maximální celková velikost příloh v emailu je 15 MB

 2. Papírové faktury zasílány do PO BOXu

Jak bylo výše zmíněno, papírové faktury společností, které mají číslo MUCODE přiděleno, nejsou zasílány do sídla společnosti, ale na adresu příslušných PO BOXů (každá společnost Skupiny má svůj PO BOX).

Pozor! PO BOXy a zároveň i jednotlivé emailové adresy jsou určeny výhradně pro zasílání daňových dokladů a proforma faktur. Všechny ostatní zásilky – např. smlouvy, upomínky, žádosti o uvolnění pozastávek, reklamní korespondenci, pozvánky a další korespondenci - nadále zasílejte na stávající adresu příslušné společnosti Skupiny nebo na emailovou adresu kontaktní osoby.