Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě

Účelem stavby byla rekonstrukce stávající nezpevněné plochy na parkoviště, která měla sloužit pro návštěvníky městského hřbitova. Nově vzniklé parkoviště, tak poskytuje dostatečné množství kvalitních parkovacích míst. 

Stavba spočívala v odtěžení stávající nezpevněné plochy a v provedení zemních prací na novou finální výškovou úroveň (objem zemních prací 1 200m3). Vzhledem ke změně výškového uspořádání zájmového území, stavbě předcházela rekonstrukce plynovodního řadu. V souběhu s prováděním zemních prací byly dále provedeny přeložky sdělovacích kabelů a energetických sítí. Po provedení potřebných přeložek a zemních prací bylo provedeno nové odvodnění pomocí drenážního systému a nových uličních vpustí, které jsou zaústěny do nového odlučovače ropných látek. Nová konstrukce parkoviště je provedena z nestmelených vrstev kameniv s finální vrstvou z asfaltobetonového souvrství. Parkoviště je lemováno novými betonovými obrubami. Součástí stavby byla rovněž realizace nového veřejného osvětlení, svislého a vodorovného dopravního značení.

Základní informace:
Název: Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě
Investor: město Náchod
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 08/2017 – 10/2017