Parking spaces and public lighting, Hřbitovní street, Náchod

Účelem stavby byla rekonstrukce stávající nezpevněné plochy na parkoviště, která měla sloužit pro návštěvníky městského hřbitova. Nově vzniklé parkoviště, tak poskytuje dostatečné množství kvalitních parkovacích míst. 

Stavba spočívala v odtěžení stávající nezpevněné plochy a v provedení zemních prací na novou finální výškovou úroveň (objem zemních prací 1 200m3). Vzhledem ke změně výškového uspořádání zájmového území, stavbě předcházela rekonstrukce plynovodního řadu. V souběhu s prováděním zemních prací byly dále provedeny přeložky sdělovacích kabelů a energetických sítí. Po provedení potřebných přeložek a zemních prací bylo provedeno nové odvodnění pomocí drenážního systému a nových uličních vpustí, které jsou zaústěny do nového odlučovače ropných látek. Nová konstrukce parkoviště je provedena z nestmelených vrstev kameniv s finální vrstvou z asfaltobetonového souvrství. Parkoviště je lemováno novými betonovými obrubami. Součástí stavby byla rovněž realizace nového veřejného osvětlení, svislého a vodorovného dopravního značení.

Základní informace:
Název: Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě
Investor: město Náchod
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 08/2017 – 10/2017