Úsek R2 medzi Šacou a Košickými Olšanmi zvýši komfort obyvateľov Košíc

Intenzívne pracujeme na výstavbe rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek. Ten bude po uvedení do prevádzky súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Košice a bude cez MÚK Hrašovík napojený na už dokončený a sprevádzkovaný úsek R4, ktorý bol súčasťou výstavby úseku diaľnice D1 Budimír – Bidovce a na druhom konci je cez MÚK Košice-juh napojený na úsek rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť.

Dĺžka rýchlostnej cesty R2 riešenej v rámci II. úseku je 14 261 metrov, jej súčasťou bude 13 mostov, dostavba mimoúrovňovej križovatky Košice–Juh a Hrašovík a výstavba novej mimoúrovňovej križovatky Krásna. 

Okrem hlavných objektov stavby a križovatiek sú jej súčasťou aj vyvolané preložky dotknutých ciest, prístupové cesty, vegetačné úpravy, preložky inžinierskych sietí a viac ako 7 km protihlukových stien.

Nový obchvat zvýši komfort obyvateľov metropoly východu a zároveň prispeje k zníženiu negatívnych dopadov dopravy na životné prostredie v meste Košice a okolitých obciach. 

Názov stavby: Rýchlostná cesta R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. etapa
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť
Zhotoviteľ: EUROVIA SK 
Doba výstavby: 04/2022 – 08/2025