Mimoúrovňová křižovatka Třebušice

Mimoúrovňová křižovatka Třebušice navazuje na výstavbu a modernizaci silničního tahu I/13 (E 442), který spojuje důležitá průmyslová centra na severu Čech – Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem. Hlavním důvodem zkapacitnění silnice I/13 bylo jednak poměrně silné dopravní zatížení zejména nákladní dopravou, ale také snaha o homogenizaci silničního tahu I. třídy jako hlavní podkrušnohorské magistrály.

Stavba MÚK Třebušice byla rozdělena na dvě etapy, přičemž stavba I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) je pokračováním stavby Silnice I/13 MÚK Třebušice, 1. etapa, most ev. č 13-041 přes železniční trať.

Mimoúrovňová křižovatka Třebušice je tvořena dvěma hlavními komunikacemi, a sice čtyřpruhovou silnicí I/13 Chomutov – Most a III/01314 do Vršan. Tyto dvě hlavní komunikace propojují tři křižovatkové větve a stavbu dále doplňují další účelové komunikace pro zajištění přístupu do přilehlých objektů a území.

Dobudováním čtyřpruhové komunikace a mimoúrovňové křižovatky Třebušice došlo k odstranění bodové závady, tedy k odstranění poslední části dvoupruhu na silnici I/13 mezi Chomutovem a Teplicemi (mimo průtahu městem Bílina).

Místní území je geologicky velmi složité, protože se zde v minulosti těžilo uhlí. Práce byly zahájeny v listopadu 2017 a původně předpokládaný termín ukončení stavby byl naplánován na říjen 2019. Dokončení prací na hlavní trase ale ovlivnily geologické pohyby, kdy se v místě sanace staré ekologické zátěže muselo čekat na ukončení konsolidace podloží. Z původně plánovaného ukončení stavby v říjnu 2019 byl tak termín o cca rok posunut.

Základní informace:
Název: I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 11/2017 - 12/2020