Stavba obchvatu Žáru zahájena

Slavnostním poklepem základního kamene začal 22. března 2023 projekt Přeložka silnice II/156 obce Žár. Nově realizovaný obchvat s délkou 2,1 km odvede dopravu z obce Žár a mimo hráz Žárského rybníka. 

Nová komunikace se odpojí od stávající trasy silnice II/156 cca 700 m před obcí Žár a bude vedena severně nad obcí Žár směrem na východ. Komunikace povede přes pole až k Žárskému potoku, zde je navržen 126 m dlouhý most se spřaženou ocelobetonovou konstrukcí.

Dále trasa povede přes les a pole, kde se kříží se stávající silnicí III/15 432 mezi Žárem a Olešnicí. Na konci se obchvat napojuje opět na stávající vedení silnice II/156, na hrázi Žárského rybníka (ve směru na Nové Hrady).

V rámci stavby dojde mj. k výstavbě nového přemostění Žárského potoka, devíti nových sjezdů k přilehlým pozemkům, výstavbě propustků a migračních objektů pro drobné živočichy pod novou komunikací, výsadbě nové vegetace na přilehlých svazích a k opravě povrchu komunikace III/15432 mezi obcemi Žár a Buková.

Základní informace:

Název: Přeložka silnice II/156, Žár
Investor: Jihočeský kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS
Podzhotovitel mostu: Stavby mostů
Lhůta výstavby: 630 dnů