Historical bridge Kuks

Most je kulturní památkou. Most je navržen pro přejezd vozidla o celkové hmotnosti 26 tun, za účelem zajištění dostupnosti IZS. Po rozebrání mostovky byla v místě instalována provizorní dřevěná lávka šířky 1,5m s dřevěným zábradlím. V závislosti na prováděných pracích byla lávka přesouvána na pravou či levou polovinu mostu. 

Veškeré novodobé části mostního svršku byly odstraněny. Jednalo se o živičný kryt včetně násypu a dožilých příčných plechů. Stávající mostní konstrukce byla v maximální míře zachována. Při provádění byly odstraněny náletové dřeviny při pravém toku řeky, ten byl po dokončení prací zpevněn kamenným záhozem.

Do nosné konstrukce mostu byly vloženy dva Vierendeelovy nosníky. Horní a dolní pás je tvořen dvěma svařenými nosníky HEB 160. Nosníky byly vzájemně propojeny jekly. Vzhled mostu byl zachován. Byla provedena oprava ocelových konstrukcí a zesílení příčných polorámů. Byla provedena oprava silně zkorodovaných prvků jejich celkovou náhradou. Ocelové prvky, včetně nosné ocelové konstrukce mostu, byly otryskány ekologickým materiálem a opatřeny ochranným systémovým nátěrem. Byly provedeny nové úložné prahy na podpěrách mostu a nové závěrné zídky. Levobřežní podpěra byla zpevněna injektáží a obě mostní podpěry byly následně vyspárovány transvápennou maltou. U pravobřežní mostní opěry byl proveden kamenný zához. Součástí opravy bylo i rozebrání a opětovné uložení pískovcových říms obou opěr. Z důvodů nevyhovujícího stávajícího zábradlí bylo navrženo  nové oc. zábradlí se svislým členěním z pásoviny. 

Základní informace:
Název: Most Kuks
Objednatel: Obec Kuks, Kuks 12
Zhotovitel: EUROVIA CS
Termín realizace: 1/2017 – 11/2017