Flood barriers at Písek

Projekt řešil také provedení těsnícího prvku ze Štětovnic v celkové délce cca 630 metrů. Železobetonová zídka je doplněna mobilními prvky pro ochranu Q (100) s bezpečnostním převýšením 0,3 m.

Součástí projektu byly také přeložky veškerých sítí v koridoru bariér včetně provedení opravy přilehlých chodníků, komunikací a cyklostezek a výstavbu nového veřejného osvětlení. V jednom z úseku byla oprava stávající kanalizace provedena pomocí rukávce tj. bezvýkopová technologie opravy.

Základní informace:
Název: Protipovodňová opatření města Písek, levý břeh Otavy, sídliště Portyč – ústí potoka Jiher
Investor: Povodí Vltavy
Zhotovitel: EUROVIA CS 
Termín výstavby: 11/2017 - 11/2019